Материалды жіберу үшін Жүйеге кіру немесе {$register қажет}.

Материалды жіберуге дайындаудың бақылау тізімі

Жіберу процесі кезеңдерінің бірі ретінде авторлар олардың материалының барлық келесі тармақтарға сәйкестігін тексеруі тиіс, егер олар осы талаптарға сәйкес келмесе, материалдар авторларға қайтарылуы мүмкін.
  • Бұл материал бұрын жарияланбаған, шолуға немесе басқа журналға жариялауға жіберілмеген (немесе редактордың ескертулерінде түсіндірілген).
  • Материал OpenOffice құжаты, Microsoft Word немесе RTF форматында ұсынылады.
  • Сілтемелер үшін толық интернет-мекен-жайлар (URL-мекен-жайлары) ұсынылады.
  • Мәтін бір жол аралықпен теріледі; қаріптің өлшемі - 14 пункт; курсив екпін қою үшін қолданылады, асты сызылмайды (URL сілтемелерінен басқа); барлық иллюстрациялар, графиктер мен кестелер мәтінде, өз орнында орналасады.
  • Мәтін Авторларға арналған нұсқаулықта сипатталған стильдік-библиографиялық талаптарға сәйкес келуі тиіс

Саясат және қоғам

Политика раздела по умолчанию

Құпиялылық туралы мәлімдеме

Осы журналдың сайтына енгізілген адам аттары мен электрондық пошта мекен-жайлары тек осы журналда көрсетілген мақсаттарда қолданылады және басқа мақсаттарда пайдаланылмайды немесе басқа адамдар мен ұйымдарға берілмейді.