1. Қолжазба беру тәртібі
  • «Қоғам және Дәуір» ғылыми-сараптамалық журналында материалдарды жариялау онлайн-беру және сараптамалық бағалау жүйесі Open Journal System пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Тіркеу және қол жеткізу материалдарды жіберу бөлімінде. Автор корреспонденция үшін қолжазбаны беру кезінде ілеспе хат ұсынуы тиіс.
  •  
  • Қолжазба төменде сипатталған талаптарға сәйкес рәсімделуі тиіс.
  • Жеке файлда мекенжайлары, телефон нөмірлері, электрондық пошта немесе хат алмасуға жауапты тұлға көрсетіле отырып, авторлар туралы ақпарат қоса беріледі.
  • Журналда ғылыми-талдамалық бағыттағы мақалалар қазақ және/немесе ағылшын тілдерінде жарияланады (орыс тілінде тек шетелдік авторлар үшін).
  •  

 2. Ғылыми мақаланың құрылымы:

ҒТАХР коды (Ғылыми-техникалық ақпараттың халықаралық рубрикаторы) бірінші беттің сол жақ жоғары бөлігіне қойылады

Мақаланың атауы – мақаланың мазмұнына, зерттеу тақырыбына сәйкес келуі тиіс

Аңдатпа – ғылыми мақала мазмұнының қысқаша мазмұны, сондай-ақ мақаланың мақсаты, түрі, формасы және басқа да ерекшеліктері тұрғысынан сипаттама. Аннотацияда зерттеудің мәні мен қолданылған әдістері баяндалады, ең маңызды нәтижелер мен олардың маңыздылығы жинақталады. Аннотация көлемі 100-150 сөзден тұрады, үш тілде (қазақ,орыс, ағылшын) рәсімделеді.

Түйін сөздер – интернеттегі іздеу кезінде мақаланы табуға, сонымен қатар мәтіннің тақырыптық аймағын анықтауға болатын мәтіндік белгілер. Сөздердің саны 3-тен 10-ға дейін, үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын) рәсімделеді

Кіріспе - соңғы онжылдықта ұқсас немесе жақын зерттеулер жүргізілген, зерттеу мақсаты тұжырымдалған отандық және шетелдік жұмыстарды міндетті түрде қарастыра отырып, мәселенің қысқаша мазмұны.

Зерттеу әдістері - жаңа әдістер егжей-тегжейлі сипатталуы керек; авторды және/немесе әдіс атауын көрсете отырып, әдебиеттер тізіміне бұрын жарияланған және белгілі әдістерге сілтеме жасау жеткілікті.

Зерттеу нәтижелері - негізгі теориялық және эксперименттік нәтижелер, нақты деректер, анықталған қатынастар мен заңдылықтар келтірілген. Сонымен қатар, жаңа нәтижелерге, маңызды жаңалықтарға, қолданыстағы теорияларды жоққа шығаратын тұжырымдарға, сондай-ақ практикалық маңызы бар деректерге артықшылық беріледі.

Нәтижелерді талқылау - ең жақсы отандық және әлемдік аналогтармен салыстыру жасалады. Зерттеудің пікірталас сәттері және оларды шешу туралы сіздің көзқарасыңыз сипатталған.

Қорытындылар (тұжырым) – жұмыстың қорытындысын шығару, зерттеудің жаңалығы мен өзектілігінің негіздемесі, алынған нәтижелерді қолдану жөніндегі ұсынымдар.

Зерттеуді қаржыландыру көзі – ведомстволар, қорлар, жеке адамдар және т.б. пайдаланылған әдебиеттер тізімінің алдына қойылуы керек. Қаржыландырушы ұйымдардың атаулары толық жазылуға тиіс.

Әдебиеттер тізімі — мәтіндегі сілтемелер олардың аталу ретімен өсуі бойынша нөмірленеді. Жарияланым туралы библиографиялық мәліметтер МЕМСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» (рәсімдеу мысалдарын осы жерден көруге болады  (https://nauka.kz/upload/files/02._GOST_7.1-2003.pdf)

Мақала мәтініндегі дереккөздерге сілтемелер тек шаршы жақшада беріледі (дәйексөз келтірусіз [12], авторлық мәтінді дәйексөз немесе қайталау кезінде [12, 29-б.]). Мақаладағы сілтемелерді нөмірлеу әдебиеттер тізіміндегі дереккөздің реттік нөмірі бойынша жүргізіледі. Мақалада электрондық ресурстардан немесе қашықтықтан қол жеткізуден (Интернеттен) алынған дереккөздерді пайдаланған кезде әдебиеттер тізімінде дереккөздің библиографиялық жазбасы және Интернеттегі толық желілік мекен-жайы бар желілік ресурсқа сілтеме келтіріледі. Ресурсқа жүгіну күнін көрсеткен дұрыс.

Қолжазбадағы өз дәйексөзін келтіру көлемі мақаладағы сілтемелердің жалпы санының 30% - нан аспауы керек. Осы талаптар сақталмаған жағдайда қолжазбаны редакция қарамайды және пысықтауға қайтарылады.

Ескертпе. Әдебиеттер тізімі орыс тілінде және жалпы қабылданған ағылшын транслитерациясында ұсынылуы тиіс. Мұны http://translit.ru/ немесе https://transliteration.pro/bsi сайтында көрсетілген бағдарламаның көмегімен жасауға болады.

 • BSI (BritishStandardsInstitution) стандарты бойынша мәтін транслиті ғылыми жарияланымдардың библиографиялық сипаттамасын рәсімдеу кезінде орыс әріптерін латын әріптеріне дұрыс аудару үшін қолданылады. Библиографиялық тізімнің дұрыс транслитерациясы шетелдік талдамалық деректер базасына түсуі үшін қажет //https://transliteration.pro/bsi

 • Ғылыми мақала мәтінінің түпнұсқалығы кемінде 75% (журнал редакциясы арнайы бағдарламалардың көмегімен мәтіннің бірегейлігін тексеру жүзеге асырылады). Мақалада транслитирленген дереккөздердің болуы міндетті шарт болып табылады. Транслитирленген әдебиеттер тізімін (References) рәсімдеу ережелерімен Қосымшада  танысуға болады.

  Мақала бұрын жарияланбауы, сондай-ақ басқа басылымға қарау және жариялау үшін ұсынылмауы тиіс.

  Антиплагиаттан айналып өту тәсілдерін: формула сөздер, орыс әріптерін латын әріптерімен ауыстыру және т.с.с. қолдануға тыйым салынады. Бұл бұзушылықтар бағдарламалық жасақтаманың көмегімен анықталады және мақала пысықтауға қайтарылады.

   

  Мақала көлемі:

  Ғылыми-теориялық, ғылыми-талдамалық, шолу мақаласының көлемі суреттермен, кестелермен және графиктермен бірге машиналық мәтіннің 8-ден 15-ге дейін парағын құрайды. Мақала элементтерінің ең көп саны - суреттер, кестелер және графиктер 6-дан аспауы тиіс.

   3.4. Техникалық тараптар

  Мәтіндік файлдар Word форматында (6.0 және одан кейінгі нұсқалар) немесе rtf болғаны жөн.

  Қаріп - Times New Roman, мөлшері - 14pt,

  Жоларалық интервал - 1.0 интервал, бір бағанға.

  Жиектері: барлық жағынан – 2 см-ден.

  Кестелер араб цифрлармен нөмірленуі және сипаттамалық атауы болуы тиіс. Сандық өлшемдер (бірліктер) бағанның тақырып атына енгізілуі тиіс.

  Суреттер (графиктер, сызбалар және т.б.) қара-ақ немесе жоғары сапалы түрлі түсте орныдалады. Суреттердің қысқаша тақырып аты болуы тиіс, ол суреттегі кескіндерге нақты сипаттама береді. Суреттердің тақырып аттары иллюстрацияларда орналаспауы тиісГрафика түріне қарамастан, суреттердің ажыратымдылығы жоғары, дюймға 600 нүктеден төмен болмауы тиіс. Суреттердің ең үлкен өлшемі 120 × 210 мм. Мақалада сканерленген немесе интернеттен алынған графикалық материалдарды пайдалануға болмайды. Кестелерде, суреттерде, формулаларда символдарда, белгілерде айырмашылық болмауы тиіс. Суреттерге және кестелерге сілтемелер болуы тиіс.