Латын қарпінде әдебиеттер тізімін рәсімдеу ережесі (References)

  1. Дереккөздер тізімі (References) орыс тіліндегі нұсқадан кейін, шетелдік дереккөздерді қоса алғанда, барлық дереккөздер тізімін қайталай отырып, жеке тізіммен рәсімделеді.
  2. Транслитирленген жазбада МЕМСТ –та қолданылатын бөлу белгілері («//» және «–») пайдаланылмайды. Дереккөздің атауы мен шығу деректері авторлардан және мақаланың тақырыбынан қаріп түрімен, көбінесе курсивпен (italics), нүктемен немесе үтірмен бөлінеді.
  3. Аударылған басылымды сипаттау кезінде түпнұсқа нұсқасын ұсынған жөн. Аударылған нұсқасы жақшада - қосымша ақпарат ретінде сипатталуы мүмкін. Егер кітаптың түпнұсқа нұсқасы туралы мәліметтерді анықтау мүмкін болмаса, немесе аударма нұсқасы, мысалы, бірнеше шетелдік басылымдардан тұратын жинақ болып табылса, аударма басылымы негізгі сипаттамада қалады.
  4. Әдебиеттер тізімін транслитерациялаудың жалпы схемасы: автор (- лар) (транслитерация) → мақала атауы транслитерацияланған нұсқада [ мақала атауын шаршы жақшада ағылшын тіліне аудару], орыс тілді дереккөздің атауы (транслитерация немесе ағылшынша атауы - егер бар болса), шығыс деректер ағылшын тіліндегі белгілерімен.

Рәсімдеу мысалы:

APA – AmericanPsychologicalAssociation (5th ed.):

Author, A. A., Author, B. B., &Author, C. C. (2005). Titleofarticle. TitleofJournal, 10(2), 49-53.

Harvard - BritishStandard

AUTHOR, A.A., AUTHOR, B.B. and AUTHOR, C.C., 2005. Titleofarticle. TitleofJournal, 10(2), pp. 49-53.

Бағдарламада автоматты транслитерация мысалы https://translit.net/ сайтында

Сайтқа кіреміз, BSI жүйесінің нұсқасын таңдаймыз.

Орыс тіліндегі библиография мәтінін арнайы жолға қоямыз және «транслит» батырмасын басамыз.

Транслитирленген мәтінді көшіреміз, «//» арнайы бөлу белгілерін алып тастаймыз, мақаланың атын ағылшын тіліне аударамыз және оны шаршы жақшада транслитирленген атауын қоямыз, «№» - «no», «S» - «pp» ауыстырамыз.

Dnishev F.M., Al'zhanova F.G. Osobennostiformirovaniya i razvitiyainnovatsionnoisistemyKazakhstana [Features of the formation and development of the innovation system of Kazakhstan].Obshchestvo i ekonomika-Society and Economics. 2017. No 9. pp. 112–126.

Транслитирленген әдебиеттер тізімін, әлеуметтік-гуманитарлық бағыт үшін ағылшын (басқа шет тіліндегі)  тіліндегі дереккөздерді рәсімдеу стилін мына сайттардан қарауға болады:

-AmericanPsychologicalAssociation (http://www.apastyle.org/);

-https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk;

  1. Қосымша ақпаратты мына сайттардан қарауға болады–

- http://publishing-vak.ru/bibliography-international.htm

Ұсынылған материалда т.ғ.к, РҒА ВИНИТИ бөлімінің меңгерушісі, SCOPUS ДҚ  (CSAB) Сараптамалық кеңесінің мүшесі О.В. Кирилловтың «Ресейлік журналдарды SCOPUS шетелдік талдамалық базасы үшін дайындау: ұсынымдар мен түсініктемелер» мақасының материалы қолданылды– URL: http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus.pdf