pdf

Кілтті сөздер

білім, білім сапасы, білім берудегі теңсіздіктер, Қазақстан Республикасы

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Каримова, Ж. (2022). ҚАЛА МЕН АУЫЛ ЖАСТАРЫНЫҢ БІЛІМ ЖЕТІСТІКТЕРІНДЕГІ АЛШАҚТЫҚ: ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КЕЙС. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 4(76). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.05

Аңдатпа

Мақалада тиісті статистикалық деректерді талдау және білім беру саласындағы халықаралық салыстырмалы зерттеулердің нәтижелері негізінде орта, техникалық және кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде қала және ауыл оқушыларының оқу жетістіктеріндегі теңсіздіктің жеке көріністері талданған. Статистикалық мәліметтерді қайталама талдау және социологиялық зерттеулердің нәтижелері негізінде Қазақстанда қала мен ауыл арасындағы білім теңсіздігінің қалыптасуының ықтимал себептері анықталған.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.05
pdf