pdf (English)

Кілтті сөздер

медиация, делдалдық, келіссөздер, жанжалдар, саяси процесс, дауларды шешу.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Бектрумов R., Габдулина B., & Қалиев T. (2023). Қазақстандағы саяси қақтығыстарды шешудегі медиация рөлінің өзектілігі. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 3(79). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.04

Аңдатпа

Бұл мақалада Қазақстандағы саяси қақтығыстарды шешуде медиацияны қолданудың өзектілігі талқыланады. Оң халықаралық тәжірибені ескере отырып, еліміздегі медиацияның қазіргі жағдайы талданып, оның проблемалары мен даму перспективалары көрсетілген. Медиация қақтығыстарды шешуде және бейбіт қатар өмір сүруге жәрдемдесуде дәстүрлі құқықтық және саяси процестерге тиімді балама бола алады. Мақаланың негізгі постулаттары медиация тұжырымдамасы мен қағидаттарына шолу жасауды, Қазақстандағы медиацияның құқықтық негіздерін талқылауды, сондай-ақ халықаралық тәжірибені ескере отырып, жанжалдарды шешуде медиацияны практикалық қолдануды талдауды қамтиды. Қорытындылай келе, мақалада Қазақстандағы саяси қақтығыстарды шешудің тиімді құралы ретінде медиацияны кеңінен насихаттау және дамыту қажеттілігі атап өтіледі.

Түйін  сөздер: медиация,  делдалдық, келіссөздер, жанжалдар, саяси процесс, дауларды шешу.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.04
pdf (English)