pdf

Кілтті сөздер

Түйін сөздер: Түркия, Қазақстан, партия, саясат, реформа.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Серикбаев, Б. (2022). ТҮРКИЯ САЯСИ ПАРТИЯЛАРЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 4(76). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.10

Аңдатпа

Аңдатпа. Елімізде партиялардың саяси институт ретінде қалыптасуы мен дамуы үшін өзге елдердің саяси партияларының даму жолына зерттеу жүргізген жөн. Бұл салыстырмалы талдау жүргізу арқылы Қазақстанда партиялардың саяси институт ретінде дамуына оң септігін тигізеді.  Осы мақалада Түркия мемлекетіндегі саяси партиялардың даму тарихына зерттеу жүргізілді.

Түркия елі тілі, діні мен менталитеті бізге ұқсас түркі әлеміне кіретін мемлекет. Түркі мемлекеттерінің ынтымақтастығы аясында екі ел арасындағы қарым-қатынас та дамып келеді. Осы орайда жүз жылдық даму тарихы бар елдегі партиялардың саяси институт ретінде қалыптасуы, мемлекет құрылғалы Мұстафа Кемаль Ататүрктің бастамасымен Европалық даму стандарттарына ұмтылған мемлекеттің саяси жүйесіндегі партиялардың ролін зерттеу қызықты тақырыптардың бірі болып қала бермек. 

Түйін сөздер: Түркия, Қазақстан, партия, саясат, реформа.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.10
pdf